Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Aplikacja PRIME SPOT, to oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych pracujących w oparciu o system operacyjny Android lub iOS. 
2. Aplikacja PRIME SPOT, zwana jest dalej  Aplikacją, Użytownik - osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji zwana jest dalej Użytkownikiem.
3. Właścicielem Aplikacji jest spółka SL Media Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie 30-529, ul. Józefińska 4/4, REGON: 122567413, NIP: 6793081969, KRS: 0000417331, SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, zwana dalej SL MEDIA.  e-mail: biuro@slmedia.pl.
4. Aplikacja umożliwia branie udziału programach rabatowych i promocjach zwanych dalej Programem lojalnościowym.
5. Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie Programu Lojalnościowego jest każdorazowo określony w Aplikacji i nazywany dalej Organizatorem.
6. Zakres i sposób przetwarzania danych Użytkownika oraz warunki uczestnictwa i zasady działania Programu określa Organizator w odrębnym regulaminie.


§2 WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI
1. Pobranie i użytkowanie Aplikacji jest bezpłatne.
2. Przed pobraniem i korzystaniem z Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz treściami regulaminów Organizatora.
3. Z Aplikacji  mogą korzystać osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
oraz będące konsumentami w rozumieniu art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2016, poz. 380, t.j. z późn. zm.).
4. Przed korzystaniem z aplikacji konieczne jest zalogowanie się lub utworzenie nowego konta w Programie lojalnościowym. Administratorem powierzonych danych osobowych jest Organizator.
5. W celu pobrania, zainstalowania, korzystania z Aplikacji, Użytkownik powinien posiadać dostęp do Internetu. Może się to wiązać z dodatkową opłatą nałożoną za transmisję danych według stawek operatora Użytkownika. 

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. SL MEDIA nie gwarantuje poprawnego działania Aplikacji na każdym urządzeniu.
2. Odinstalowanie Aplikacji z urządzenia przenośnego Użytkownika, nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie lojalnościowym.
3. SL MEDIA zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonowania Aplikacji w dowolnym czasie.
4. Do prawidłowego działania Aplikacji, niezbędna jest jej okresowa aktualizacja. 
5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa, SL MEDIA nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania regulaminu, czynów niedozwolonych, zaniedbania lub z innych tytułów, wynikających z utraty zysku, przychodów, dobrego imienia, spodziewanych oszczędności lub danych, lub wszelkich pośrednich lub wtórnych strat lub uszkodzeń.
7. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa, SL MEDIA nie ponosi odpowiedzialności za nie działanie lub wadliwe działanie Aplikacji.
8. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Aplikacji rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 
8. Regulamin wchodzi w życie dnia 01.07.2018 r.

Kraków, 01.07.2018